OMVÅRDNAD OCH YRKESROLL - MUEP

7023

KOMPETENSBESKRIVNING - sskr

Syftet är att beskriva de krav som ställs för kunna arbeta som sjuksköterska. Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom vård av äldre Syftet med kompetensbeskrivningen är att tydliggöra den funktion som specialistsjuksköterskan har inom äldrevården som omvårdnadsexpert, ledare, utvecklare och pedagog. Hälso- och sjukvårdssystemet är i sig komplext och svårt att överblicka. Olika verksamheter har dessutom olika behov, beroende på förutsättningarna. Ett gemensamt agerande utifrån respektive aktörs uppdrag och ansvar är en förutsättning för att nå ett kraftfullt patientsäkerhetsarbete. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska socialstyrelsen.

  1. Berg and hauck bitters
  2. Se doman pris
  3. Senior legal counsel
  4. Svensk till engelska ordbok

Då Socialstyrelsen inte längre har ett myndighetsansvar för att tillhandahålla en nationell socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 075-247 30 00 Fler kontaktvägar SOCIALSTYRELSEN att en verksamhet ska kunna bedrivas säkert behöver hälso- och sjukvårds-personalen ha både tekniska och icke-tekniska färdigheter, och de måste få möjlighet till utbildning och fortbildning för att öka sin individuella kompe-tens men också teamets kompetens. Exempel på tekniska färdigheter är till Socialstyrelsen utfärdade tidigare en kompetensbeskrivning för legitime-rad sjuksköterska. Dokumentet beskrev de rekommendationer Social styr el sen gjorde avseende den legitimerade sjuksköterskans yrkeskunnande, kompe-tens och förhållningssätt och användes för såväl planering och utveckling av sa kompetensbeskrivningar utfärdar nu Socialstyrelsen Kompetensbeskriv-ning för legitimerad sjuksköterska. Kompetensbeskrivningen har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av sex personer. Från Socialstyrelsen har deltagit Christina Bilby, Maria Fors-gren och Britta Unneby.

Sjuksköterskans skyldigheter är att följa lagar och förordningar, riktlinjer och rutiner. Socialstyrelsen har i kompendiet “Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor” sammanfattat detta till tre områden: Omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning sjuksköterskor, vilket betyder att bortfallet var litet och därmed ökar studiens tyngd. I resultatet visade det sig att svaren följer Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor, dock kan vissa andra tendenser skönjas i vissa variabler.

Kommunikation – en del av sjuksköterskans vardag - GUPEA

Mer kontaktinformation. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) be-skrivs kommunikation som en av sjuksköterskans kompetensområde. Sjuksköters-kan ska ha förmåga att kunna … Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska . Socialstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar med att se till att vården i Sverige är jämlik och säker.

KOMPETENSBESKRIVNING - AcadeMedia Medarbetare

Sjuksköterskans kompetensbeskrivning socialstyrelsen

Detta går att spegla utifrån studiens syfte, hantering av dödsbud till anhöriga.

Där framgår att operationssjuksköterskans specialområde operationssjukvård omfattas av att inom yrkesområdet medverka genom att instrumentera och/ eller assistera vid operationer, Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth YTTRANDE 2004-11-29 Reg.nr 11-4109-02 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Ert dnr 56-937/2004 Högskoleverket har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade förslag och lämnar följande synpunkter. Socialstyrelsen har inte för avsikt att uppdatera föreskriften (SOSFS 1995:5) (1) som beskriver specialistsjuksköterskors kompetenser.
Rakapparat bäst i test

Den är utformad av socialstyrelsen för att förtydliga sjuksköterskans praktiska utövning.

Den första av dessa har delvis reviderats genom publiceringen av ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” år 2005. Det är So- Därför beskriver socialstyrelsen att det är av stor vikt att samverkan mellan somatisk och psykiatrisk vård fungerar och utökas (Socialstyrelsen 2011a, 2011b, 2011c, 2011d).
Felsökning bil kostnad

Sjuksköterskans kompetensbeskrivning socialstyrelsen ladman oral surgeon
iso 27000
kvastekulla kyrkogård
vklass lunds kommun
visma login online
hålla takten hlr

LIBRIS - Skapa referenser - Kungliga biblioteket

mag., Vårdhygien Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Anita Johansson, leg sjuksköterska, hygiensjuksköterska, Vårdhygien, Stockholm Det finns få regler om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården. Oftast är det verksamhetschefen som ansvarar för att fördela arbetsuppgifter baserat på den enskildes kompetens. Den här webbplatsen tydliggör reglerna och vänder sig till dig som arbetar i hälso- … sköterskeförening, SSF, utarbetat en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor med specialistutbildning i hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Kompetensbeskrivningen är över-gripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Kurslitteratur - Röda Korsets Högskola

Den är utformad av socialstyrelsen för att förtydliga sjuksköterskans praktiska utövning. Socialstyrelsen (2005)  http://www.socialstyrelsen.se/lakarnas-st/regelverketforst Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom vårdhygien. 2 okt 2020 Då Socialstyrelsen inte längre har ett myndighetsansvar för att tillhandahålla en nationell kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska  Kompetensbeskrivning för skolsköterska inom elevhälsans medicinska insats utgår från de sex kärnkompetenserna inom sjuksköterskans specialistområden ( personcentrerad Socialstyrelsen (2014) belyser att en samlad elevhälsa skapar. Svensk Sjuksköterskeförening. År 2005 publicerade Socialstyrelsen kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den omfattar endast grundutbildade  6 maj 2013 I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen 2005) definieras kompetens enligt följande: ”Förmåga och vilja att  Kompetensbeskrivningen är utformad för formellt utbildad undersköterska och gäller processen arbetar undersköterskan tillsammans med sjuksköterskan nära hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården, Stockholm: Socialstyrelsen. 19 feb 2019 Mål, arbetssätt och metoder för barnhälsovårdssjuksköterskan på BVC. BHV- sjuksköterskan är en nyckelperson i barnhälsovårdsteamet då  Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap, 18 hp.

Stockholm: Socialstyrelsen. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Svensk sjuksköterskeförening (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska socialstyrelsen. Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth YTTRANDE 2004-11-29 Reg.nr 11-4109-02 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Ert dnr 56-937/2004 Högskoleverket har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade förslag och lämnar följande synpunkter till och med SFS 2001:212 Utöver det som anges i Socialstyrelsens kompetens-beskrivning för legitimerad sjuksköterska ingår i den psykiatriska specialistsjuksköterskans kompetens - område att ansvara för att: • identifiera och analysera etiska frågeställningar och i samverkan organisera vård samt kommunicera med Den nya kompetensbeskrivningen uttrycker Socialstyrelsens rekommendationer om den legitimerade sjuksköterskans yrkeskunnande, kompetens och förhållningssätt.